Tuesday, December 19, 2017

275. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Ngói

Ảnh: Google image


Tặng Lê văn Trung

Ai bảo tuổi già, ngựa nản chân bon
Soi tháng ngày
 giữa nhân gian hiu hắt ?
Không
phải thế, già chỉ ở bên ngoài, râu tóc
Nhưng hồn thì vẫn trẻ : hai mươi !

Khi ta gọi chiếc xe đến để lấy nợ đời
Có nghĩa là ta muốn quét đi những lá vàng đã mục
Này chiếc veston,  này  giày da thuộc
Này son này phấn này lọ nước hoa
Hãy lấy hết dùm tôi , bởi chúng đã già
Chúng cô độc, chúng không còn ai màng đụng đến
Hãy lấy hết  cho  lòng tôi được trắng
Để tôi ghi   một giòng “Trich Thơ Của  Ngói”  ở đầu trang

Trần Hoài Thư
New Jersey, 19.12.2017

THU HOANG ĐƯỜNG, thi phẩm của Lê Văn Trung,
Thư Ấn Quán xuất bản, tháng 1.2018

Trang đầu thi phẩm THU HOANG ĐƯỜNG của Lê Văn Trung