Monday, December 25, 2017

293. Tranh TRƯƠNG VŨ: CUỐI NĂM, CON CHIM TƠI TẢ QUAY VỀ, sơn dầu trên bố, 24" x 30", thực hiện ngày 25 tháng 12.2017


Tranh
TRƯƠNG VŨ

CUỐI NĂM, CON CHIM TƠI TẢ QUAY VỀ, acrylic trên bố,  24" x 36", 
thực hiện ngày 25 tháng 12.2017