Wednesday, December 27, 2017

297. Tranh ĐINH CƯỜNG Chiều dồi núi, sơn dầu trên bố, 30" x 40"


Tranh
ĐINH CƯỜNG

Chiều dồi núi, sơn dầu trên bố, 30" x 40"