Friday, December 29, 2017

302. Tranh TRƯƠNG VŨ: CUỐI NĂM, ĐÚA VỚI SẮC MÀU, acrylic trên bố, 40" 30", thực hiện ngày 29 tháng 12.2017


Tranh
TRƯƠNG VŨ

CUỐI NĂM, ĐÙA VỚI SẮC MÀU, acrylic trên bố, 40" x 30", 
thực hiện ngày 29 .12.2017