Tuesday, January 2, 2018

309. Tranh ĐINH CƯỜNG Bóng ngựa hồng, sơn dầu trên bố, 30" x 30", tháng 8.2014


Tranh
ĐINH CƯỜNG

Bóng ngựa hồng, sơn dầu trên bố, 30" x 40", tháng 8. 2014