Saturday, January 13, 2018

343. Tranh ĐINH CƯỜNG Cello trên đồi chiều, sơn dầu trên giấy plast, 18" x 20"


Tranh
ĐINH CƯỜNG

Cello trên đồi chiều, sơn dầu trên giấy plast, 18" x 20"