Monday, January 8, 2018

328. Tranh TRƯƠNG VŨ: - LỬA HỒNG TRONG TUYẾT GIÁ, sơn dầu trên bố, 40" x 30", 2015


Tranh
TRƯƠNG VŨ

LỬA HỒNG TRONG TUYẾT GIÁ, sơn dầu trên bố, 40" x 30", 2015