Monday, January 15, 2018

349. Tranh TRƯƠNG VŨ: TRONG CƠN LŨ, chất liệu hỗn hợp trên bố, 30" x 30", thực hiện năm 2014


Tranh
TRƯƠNG VŨ

TRONG CƠN LŨ, chất liệu hỗn hợp trên bố, 30" x 30", thực hiện năm 2014