Friday, February 2, 2018

387. Gokayama, the snowy Japanese Village

Gokayama, the snowy
Japanese Village
Bấm vào ảnh dưới đây để xem (Video 27 phút):