Tuesday, February 13, 2018

416. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Xuân Hoàng

Hoa cúc - Ảnh: Google image


ý.  như nước.  tự nhiên phun
bông mưa xòe tán
một vùng sơn xuân
hoàng hoa
rộ nở thanh bần
nghe xuyên cửa tứ
sống tràn kinh qua
mình          đã là
nhau
đã là
một phiên vu mộng
hát ca rần đời
bây giờ cùng nắm tay chơi
miền đất phương thảo*
thơm bồi phố văn
  
hoàng xuân sơn
tháng giêng 2018
*xuân du phương thảo địa . . .,Thôi Hiệu