Tuesday, February 27, 2018

441. Một chút mùa thu còn sót lại, photo by Phạm Cao Hoàng, Scibilia, 27.2.2018

Một chút mùa thu còn sót lại, photo by Phạm Cao Hoàng, Scibilia, 27.2.2018