Wednesday, March 14, 2018

472. Thơ HÀ THÚC SINH Nắm gió

Photo courtesy of  bigfrog104.com


Một đoá trăm năm nở rộ rồi
Làm sao trở lại hạt khô phơi
Và mây sẽ ngược về vô tận
Nước sẽ lùi trôi ở cuối đồi

Đấy những đường xưa lối cũ qua
Buồn ơi thoáng cái giống như mơ
Thì bình thân thể mình hay hỏi
Đeo nặng mà chi liệu có khờ

Mới đó vầng dương xuống mất rồi
Cả rừng tuyết phủ hoá đen thôi
Trời cao đất rộng từng đi miết
Còn lại chờ kia một chỗ ngồi

Cắm cúi đường về tay nắm chặt
Sang sông còn giữ chút làm ghi
Rã rời buông lỏng tay xanh ngắt
Lành lạnh rồi thôi chẳng thấy gì

 HÀ THÚC SINH
3-2018