Tuesday, March 13, 2018

470. Tranh TRƯƠNG VŨ Anh Đào DC, sơn dầu trên bố, 24" x 20", thực hiện năm 2008

Tranh
TRƯƠNG VŨ


Anh Đào DCsơn dầu trên bố, 24" x 20", thực hiện năm 2008