Monday, March 19, 2018

480. Tranh TRƯƠNG VŨ: BUỔI MAI TRÊN BỜ BIỂN PACIFIC GROVE, acrylic trên bố, 30" x 24", thực hiện năm 2013


Tranh
TRƯƠNG VŨ

BUỔI MAI TRÊN BỜ BIỂN PACIFIC GROVE
acrylic trên bố, 30" x 24", thực hiện năm 2013