Wednesday, March 21, 2018

487. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH: 1.Chân dung Quận (Queen) 2.Chân dung Hải Phương


Tranh
Trương Thị Thịnh

CHÂN DUNG QUẬN (QUEEN)
sơn dầu trên bố, 24"x30", thực hiện năm 2008


CHÂN DUNG HẢI PHƯƠNG
acrylic trên bố, 20"X24" thực hiện năm 2007