Tuesday, March 27, 2018

496. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: CHIỀU NÚI ĐỒI, sơn dầu trên bố, tháng 3.2018


tranh
đinh trường chinh

CHIỀU NÚI ĐỒI, sơn dầu trên bố, tháng 3.2018