Friday, March 30, 2018

501. Tranh TRƯƠNG VŨ: BÓNG MÂY LẠC LÕNG, sơn dầu trên bố, 30" x 24", thực hiện năm 2013


Tranh
TRƯƠNG VŨ

BÓNG MÂY LẠC LÕNG, sơn dầu trên bố, 30" x 24", thực hiện năm 2013