Friday, April 13, 2018

524. Tranh TRƯƠNG VŨ Độc Thương Nhiên: Sơn dầu trên bố, 40” x 30”, hoàn tất 13 tháng 4 năm 2018. Cảm hứng từ bài thơ “Đăng U Châu Đài Ca” của Trần Tử Ngang:


Tranh
TRƯƠNG VŨ


Độc Thương Nhiên: Sơn dầu trên bố, 40” x 30”, 
hoàn tất 13 tháng 4 năm 2018.

Cảm hứng từ bài thơ “Đăng U Châu Đài Ca” của Trần Tử Ngang:

Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc thương nhiên nhi thế hạ

(Nhìn trước không thấy người xưa đâu, nhìn sau không thấy hậu sinh nào,
ngẫm trời đất mênh mang, một mình ta rơi lệ)