Saturday, April 21, 2018

534. Tranh TRƯƠNG VŨ Một sớm mai trên non cao, sơn dầu trên bố, 24"x18", thực hiện năm 2017


Tranh
TRƯƠNG VŨ


Một sớm mai trên non cao, sơn dầu trên bố, 24"x18",  thực hiện năm 2017