Monday, April 30, 2018

552. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH Cái còn lại trên bờ biển năm nào, sơn dầu trên bố, 38" x 38", thực hiện cuối thập niên 70


T r a n h
Trương Thị Thịnh

 Cái còn lại trên bờ biển năm nào, sơn dầu trên bố, 38" x 38",
thực hiện cuối thập niên 70