Monday, April 2, 2018

GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI : KHÓI CUỐI NGUỒN HƯƠNG Thơ Luân Hoán


GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI

KHÓI CUỐI
NGUỒN HƯƠNG
Thơ Luân Hoán


588 trang, do nhà xuất bản Nhân Ảnh ấn hành.
Sách có bán trên amazon.com, giá 25 USD
Liên lạc với tác giả: lebao_hoang@yahoo.com