Tuesday, May 1, 2018

554. GIỚI THIỆU SÁCH MÓI: 1.Hơn 55 năm thơ - Thơ Trần Yên Hòa 2.Tản Văn Thi - Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

HƠN
NĂM MƯƠI LĂM
NĂM THƠ
Tuyển tập thơ Trần Yên HòaBìa: Uyên Nguyên
Lay out, gởi in trên amazon: Lê Hân
Sửa tổng quát: Thành Tôn
Bạn Văn Nghệ
xuất bản 2018
350 trang. giấy vàng tốt. bìa láng.
Giá: $20.00
Phát hành trên hệ thống Amazon


TẢN VĂN THI
Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh


Văn Học Press xuất bản, 5/2018
Tranh bìa: Chiều mưa dông tới @ Đinh Trường Chinh
Giá:  $15.00
Phát hành trên hệ thống Amazon