Sunday, May 6, 2018

560. Tranh TRƯƠNG VŨ: SEN TRẮNG Ở LONGWOOD GARDENS, sơn dầu trên bố, 24"X30", thực hiện năm 2014

Tranh
TRƯƠNG VŨ


SEN TRẮNG Ở LONGWOOD GARDENS, sơn dầu trên bố, 24"X30", 
thực hiện năm 2014