Monday, May 7, 2018

563. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Lòng ta có khi tựa như vắng ai


t r a n h
đinh trường chinh

 Lòng ta có khi tựa như vắng ai, sơn dầu trên bố, đinh trường chinh