Friday, May 11, 2018

574. Tranh ĐINH CƯỜNG Chân dung Nguyễn Đình Toàn, sơn dầu trên giấy plast, 18"x20", 7.2013

Tranh
ĐINH CƯỜNG


Chân dung Nguyễn Đình Toàn, sơn dầu trên giấy plast, 18"x20", 7.2013