Sunday, May 20, 2018

600. Tranh TRƯƠNG VŨ Chân dung Đặng Đình Khiết, sơn dầu trên bố, 18"x24"", hoàn tất 20.5.2018


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Chân dung Đặng Đình Khiết, sơn dầu trên bố, 18"x24"",
hoàn tất 20.5.2018