Saturday, June 2, 2018

615. Tranh TRƯƠNG VŨ Cháu Aiden Truong, sơn dầu trên bố, 18"x24", hoàn tất 19.5.2018


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Cháu Aiden Truong, sơn dầu trên bố, 18"x24",
hoàn tất 19.5.2018