Saturday, June 16, 2018

634. Tranh TRƯƠNG VŨ Quê Hương Tàn Chinh Chiến: sơn dầu trên bố, 18” x 24”, hoàn tất 16/6/2018.


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Quê Hương Tàn Chinh Chiến: sơn dầu trên bố, 18” x 24”,
hoàn tất 16/6/2018.