Friday, June 29, 2018

649. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Còn nắng trên đồi, cho ngày mất LUP 29.6.1999, đinh trường chinh


t r a n h
đinh trường chinh

Còn nắng trên đồi, cho ngày mất LUP 29.6.1999, đinh trường chinh