Thursday, July 5, 2018

655. Tranh ĐINH CƯỜNG Bóng tôi, sơn dầu trên giấy , 2014


t r a n h
ĐINH CƯỜNG

Bóng tôi, sơn dầu trên giấy , đinh cường, 2014