Wednesday, July 11, 2018

665. Tranh ĐINH CƯỜNG Góc phố Croix Nivert, sơn dầu trên giấy plast, 18" x 19", 2013


t r a n h
ĐINH CƯỜNG

Góc phố Croix Nivert, sơn dầu trên giấy plast, 18" x 19",  2013