Wednesday, July 18, 2018

679. Tranh ĐINH CƯỜNG Bàn tay và chim lạc bầy, mực đen trên giấy plast, dinhcuong, 1.1.2015


t r a n h
ĐINH CƯỜNG

Bàn tay và chim lạc bầy, mực đen trên giấy plast, dinhcuong, 1.1.2015