Tuesday, July 24, 2018

691. tranh TRƯƠNG VŨ: Một Sớm Mai Rực Lửa Trên Hồ Kyoko-chi, Kyoto sơn dầu trên bố, 48” x 36”, hoàn tất 23/7/2018.


tranh
TRƯƠNG VŨ

Một Sớm Mai Rực Lửa Trên Hồ Kyoko-chi, Kyoto
sơn dầu trên bố, 48” x 36”, hoàn tất 23/7/2018.