Sunday, August 26, 2018

738. Tranh TRƯƠNG VŨ Rò RỈ Trên Non: Sơn dầu trên bố, 40” x 30”, phát khởi 2010 hoàn chỉnh 2018.


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Rò RỈ Trên Non: Sơn dầu trên bố, 40” x 30”,
phát khởi 2010 hoàn chỉnh 2018.