Sunday, September 2, 2018

754. Tranh TRƯƠNG VŨ Sen Trong Hồ Súng (vẽ tặng sinh nhật con): Sơn dầu trên bố, 24” x 36”, thực hiện 2015.


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Sen Trong Hồ Súng (vẽ tặng sinh nhật con):
Sơn dầu trên bố, 30” x 30”, thực hiện 2015.