Saturday, September 8, 2018

762. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Biển vắng, sơn dầu trên bố


tranh
đinh trường chinh

Biển vắng, sơn dầu trên bố, đinh trường chinh