Sunday, September 9, 2018

764. Tranh TRƯƠNG THỊ tHỊNH Chân Dung Thân Phụ (Cố Trương Văn Phước), sơn dầu trên bố, 21” x 28”, Sài Gòn 1959.


Tranh
Trương Thị Thịnh

Chân Dung Thân Phụ (Cố Trương Văn Phước),
sơn dầu trên bố, 21” x 28”, Sài Gòn 1959.