Monday, October 1, 2018

800. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH Quán Thế Âm, sơn dầu trên bố, 36”x48”, thực hiện 2011
Tranh
Trương Thị Thịnh

Quán Thế Âm, sơn dầu trên bố, 36”x48”, thực hiện 2011