Monday, November 26, 2018

872. Tranh TRƯƠNG VŨ: Chân dung GS Lê Xuân Khoa, sơn dầu trên bố, 24" x 30" (2012)


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Chân dung GS Lê Xuân Khoa, sơn dầu trên bố, 24" x 30"  (2012)

Trương Vũ và Thầy Lê Xuân Khoa  (2012)