Friday, December 7, 2018

886. Tranh TRƯƠNG VŨ: Cái Còn Lại Sau Điêu Tàn, sơn dầu trên bố, 20” x 16”, hoàn tất đầu tháng 12, 2018.

T r a n h
TRƯƠNG VŨ

Cái Còn Lại Sau Điêu Tàn
sơn dầu trên bố, 20” x 16”, hoàn tất đầu tháng 12, 2018.