Friday, December 14, 2018

897. Tranh TRƯƠNG VŨ Chân dung Nguyễn Mạnh Hùng sơn dầu trên bố, 18" x 24", hoàn tất cuối tháng 11, 2018.


 T r a n h
TRƯƠNG VŨ


Chân dung Nguyễn Mạnh Hùng
sơn dầu trên bố, 18" x 24", hoàn tất cuối tháng 11, 2018.