Friday, December 21, 2018

906. Tranh TRƯƠNG VŨ Chân dung Duyên, sơn dầu trên bố, 18" X 24", thực hiện tháng 10.2017


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Chân dung Duyên, sơn dầu trên bố,  18" X 24", thực hiện tháng 10.2017