Sunday, December 30, 2018

920. Tranh TRƯƠNG VŨ 1.Cuối năm, con chim tơi tả quay về 2. Cuối năm, đùa với sắc màu


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Cuối năm, con chim tơi tả quay về
acrylic trên bố,  24" x 36",  thực hiện ngày 25 tháng 12.2017

Cuối năm, đùa với sắc màu
acrylic trên bố, 40" x 30",  thực hiện ngày 29 .12.2017