Sunday, January 6, 2019

934. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Chân dung Đinh Cường


  t r a n h
đinh trường chinh

Chân dung Đinh Cường, Đinh Trường Chinh vẽ, 6 tháng 1.2018