Thursday, January 24, 2019

959. CHIẾC LÁ THU PHAI (Trịnh Công Sơn) Violinist: Luân Vũ Guitarist: Nguyễn Đức ĐạtCHIẾC LÁ
THU PHAI
T R N H  C Ô N G  S Ơ N
Violinist: Luân Vũ
Guitarist: Nguyễn Đức Đạt

Bấm vào ảnh dưới đây nghe
Luân Vũ và Nguyễn Đức Đạt
trình bày ca khúc CHIẾC LÁ THU PHAI của Trịnh Công Sơn
(Nguồn: Luan Vu Nhom The Friends YouTube Channel)