Saturday, January 26, 2019

964. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Vỏ Cây và Vỏ Người sơn dầu , 1.2019


  t r a n h
đinh trường chinh

Vỏ Cây và Vỏ Người
sơn dầu đinh trường chinh, 1.2019