Tuesday, January 29, 2019

968. Tranh ĐINH CƯỜNG Trăng trên thành phố, sơn dầu trên bố, 30"x30", dinhcuong, tháng 10.2017

Tranh
ĐINH CƯỜNG

Trăng trên thành phố, sơn dầu trên bố,  30"x30", dinhcuong