Wednesday, January 30, 2019

970. Tranh TRƯƠNG VŨ Lửa hồng trong tuyết giá , sơn dầu trên bố, 40" x 30", thực hiện năm 2015


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Lửa hồng trong tuyết giá
sơn dầu trên bố, 40" x 30",  thực hiện năm 2015