Thursday, January 31, 2019

973. ĐINH TRƯỜNG CHINH 3 bức tranh mừng xuân Kỷ Hợi 2019


  t r a n h
đinh trường chinh

Thiếu nữ xuân (1)

Thiếu nữ xuân (2)

Bố cục Tết