Saturday, February 23, 2019

1009. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH "buổi sáng ở Tùng, trong trí nhớ", sơn dầu trên bố


  t r a n h
đinh trường chinh

"buổi sáng ở Tùng, trong trí nhớ", sơn dầu trên bố